Ka pravednijoj stambenoj politici!

Povodom Dana stambene akcije (27. i 28. mart), prenosimo zahteve koje je formulisala Evropska akciona koalicija za pravo na stanovanje i na grad:

Stanovanje za ljude – ne za profit!

Mi, Evropska akciona koalicija za pravo na stanovanje i grad, zahtevamo:

1. Ne sme se profitirati od naših stambenih troškova – rente, računa za komunalne usluge, grejanje, struju!

Tražimo da se kirija smanji u svim zemljama Evrope, a cene nekretnina kontrolišu i u slučaju stanova u javnoj i u privatnoj svojini. Tražimo da se ponovno pregovara o uslovima ugovaranja i isplate stambenih kredita. Tražimo zagarantovan pristup ekološki održivoj energiji (grejanje i struja) i vodi za sve.

2. Iseljenja i beskućništvo se moraju okončati!

Tražimo dostojanstveno stanovanje za sve, sa ili bez ličnih dokumenata, kao i pravno obavezujuće pravo na stanovanje. Tražimo da se podrška usmerava na ljude koji su zaduženi, a ne na banke koje zadužuju. Tražimo da se zaustave iseljenja iz jedinog doma, kao i aukcije oduzetih stanova.

3. Prazne kuće i zagrade se moraju uključiti u sistem stambenog zbrinjavanja! Alternativno stanovanje je pravo!

Zahtevamo da se upražnjena imovina reaktivira za smeštaj beskućnika i neadekvatno smeštenih osoba, za organizovanje solidarnosti u okviru susedstva, kao i da se legalizuje okupacija takvih prostora.

4. Želimo da aktivno učestvujemo u odlučivanju o tome šta će se dogoditi sa našim stanovima i našim gradovima!

Tražimo stalnu participativnu i inkluzivnu javnu diskusiju o urbanističkom planiranju i stambenoj politici kako bi se okončale špekulacija i džentrifikacija, a jačala prava stanara.

5. Stanovanje i zemljište moraju biti javno dobro!

Tražimo da se povrati značaj neprofitnog i socijalnog stambenog sektora! Tražimo okončanje špekulacije sa zemljištem kroz podruštvljavanje vlasništva nad zemljištem.

6. Radikalna promena u urbanoj i teritorijalnoj politici znači usmerenje ka solidarnom i ekološkom urbanom i teritorijalnom razvoju!

27. i 28. mart – Dani stambene akcije!

U trenutku kada se globalno svakim danom intenzivira proces komodifikacije stanovanja – izgradnja stambenih kvadrata se u najvećoj meri tretira kao lukrativna investicija, smanjuju se obimi programa javnog stanovanja, a istovremeno raste broj onih koji žive u nesugurnom, neadekvatnom i nepriuštivom stambenom prostoru – udruživanje postaje ključni preduslov borbe za dom. Solidarnost na nivou komšiluka, saradnja među aktivistima i aktivistkinjama u stambenoj borbi, ali i umrežavanje stambenih pokreta iz različitih zemalja, govori o tome da je sve očiglednije da se pristup stanovanju mora radikalno menjati.

Na današnji dan, Dan stambene akcije (Housing Action Day), delimo video koji su zajedničkim naporima napravili aktivisti i aktivistkinje Evropske akcione koalicije za pravo na stanovanje i na grad (European Action Coalition for the Right to Housing and the City), čiji su i članice Pokreta za stambenu jednakost deo.

U Srbiji je od 90-ih godina politika u oblasti stanovanja drastično transformisana. Umesto pristupa stanovanju kao pravu i kolektivnoj odgovornosti društva da te stanove izgradi i što ravnopravnije distribuira u periodu nakon II svetskog rata, država je, nakon masovne privatizacije društvenog stambenog fonda, stanovanje u velikoj meri prepustila tržištu (na kom je stan samo još jedna roba), dok je sporadično i nekoordinisano ulaganje u programe javne stanogradnje nedovoljno i usmereno na često netransparentno određivane grupe stanovništva.

U odlučnoj borbi za promenu stambene politike ka sistemskom obezbeđivanju priuštivog, adekvatnog i sigurnog stanovanja za sve, Pokret za stambenu jednakost zagovara, između ostalog, i veća ulaganja u stambeni fond u javnom vlasništvu. To bi omogućilo, pre svega, da se ostvare zakonom uspostavljene mehanizmi stambene podrške u adekvatnoj meri, a onda i dugoročno smanji uticaj tržišne logike na oblast stanovanja i poveća njegova priuštivost.

Video koji delimo danas, prvi u nizu, upravo govori o javnom i socijalnom stanovanju iz perspektive evropskih zemalja, sa željom da ukaže na istorijski razvoj i značaj ovog tipa stanovanja u kontesktu permanentne stambene krize u kojoj živimo.

Napomena: video ima mogućnost titlovanja na BHS jeziku