Ka pravednijoj stambenoj politici!

Povodom Dana stambene akcije (27. i 28. mart), prenosimo zahteve koje je formulisala Evropska akciona koalicija za pravo na stanovanje i na grad:

Stanovanje za ljude – ne za profit!

Mi, Evropska akciona koalicija za pravo na stanovanje i grad, zahtevamo:

1. Ne sme se profitirati od naših stambenih troškova – rente, računa za komunalne usluge, grejanje, struju!

Tražimo da se kirija smanji u svim zemljama Evrope, a cene nekretnina kontrolišu i u slučaju stanova u javnoj i u privatnoj svojini. Tražimo da se ponovno pregovara o uslovima ugovaranja i isplate stambenih kredita. Tražimo zagarantovan pristup ekološki održivoj energiji (grejanje i struja) i vodi za sve.

2. Iseljenja i beskućništvo se moraju okončati!

Tražimo dostojanstveno stanovanje za sve, sa ili bez ličnih dokumenata, kao i pravno obavezujuće pravo na stanovanje. Tražimo da se podrška usmerava na ljude koji su zaduženi, a ne na banke koje zadužuju. Tražimo da se zaustave iseljenja iz jedinog doma, kao i aukcije oduzetih stanova.

3. Prazne kuće i zagrade se moraju uključiti u sistem stambenog zbrinjavanja! Alternativno stanovanje je pravo!

Zahtevamo da se upražnjena imovina reaktivira za smeštaj beskućnika i neadekvatno smeštenih osoba, za organizovanje solidarnosti u okviru susedstva, kao i da se legalizuje okupacija takvih prostora.

4. Želimo da aktivno učestvujemo u odlučivanju o tome šta će se dogoditi sa našim stanovima i našim gradovima!

Tražimo stalnu participativnu i inkluzivnu javnu diskusiju o urbanističkom planiranju i stambenoj politici kako bi se okončale špekulacija i džentrifikacija, a jačala prava stanara.

5. Stanovanje i zemljište moraju biti javno dobro!

Tražimo da se povrati značaj neprofitnog i socijalnog stambenog sektora! Tražimo okončanje špekulacije sa zemljištem kroz podruštvljavanje vlasništva nad zemljištem.

6. Radikalna promena u urbanoj i teritorijalnoj politici znači usmerenje ka solidarnom i ekološkom urbanom i teritorijalnom razvoju!