Kako do stambene jednakosti?

Pred vama su ciljevi i mere koje smatramo nužnim za ostvarivanje adekvatnog, sigurnog i priuštivog stanovanja za svakoga u Srbiji. Stambena politika se mora uskladiti na republičkom i lokalnom nivou i svi segmenti sistema javne uprave moraju se uključiti u obezbeđivanje krova nad glavom za sve i unapređenje stambenih uslova za one koji imaju dom, što je politički cilj i nužan preduslov za ostvarivanje drugih socijalnih i ekonomskih prava.

Rešiti urgentne situacije stambene ugroženosti i dugoročno eliminisati beskućništvo

 • Unaprediti uslove stanovanja u podstandardnim naseljima tako da zadovolje standarde adekvatnog stanovanja (odgovarajućeg stana), saradnjom s njihovim stanovnicima.
 • Neophodno je obezbediti adekvatan alternativni stambeni prostor za stanovnike podstandardnih naselja koja se ne mogu zadržati na postojećim lokacijama, uz obavezne konsultacije s njima, a u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
 • Zabraniti izvršenje prinudnih iseljenja iz doma (jedinog stambenog smeštaja ili privremenog smeštaja) bez prethodnog obezbeđivanja adekvatnog alternativnog smeštaja.
 • Obezbediti stambeno rešenje za osobe u stanju beskućništva, kao i programe osnaživanja i podršku za održiv izlazak iz beskućništva, po ugledu na druge programe koji stanovanje stavljaju u centar odgovora na situaciju beskućništva.
 • U situacijama u kojima se radi o beskućnicima i drugim kategorijama stanovništva koje nisu u mogućnosti da sebi samostalno obezbede adekvatno stanovanje, formulisati i sprovoditi programe koji se, uz stanovanje, bave i ostvarivanjem drugih prava, pre svega prava na rad i zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.
 • Obezbediti integraciju izbeglica iz bivše Jugoslavije i raseljenih lica koja žive u neadekvatnom smeštaju formulisanjem novih programa stambene podrške i unapređenjem postojećih programa. Obezbediti adekvatan smeštaj svim migrantima, izbeglicama i tražiocima azila koji su došli na teritoriju Srbije, bez obzira na to da li se privremeno zadržavaju ili su u procesu traženja azila.

Dugoročno smanjiti dominantnu ulogu tržišta u rešavanju stambenih potreba

 • Smanjiti apsolutnu dominaciju privatne svojine nad stanovima strateškim i sistemskim povećanjem stambenog fonda u javnom i zadružnom vlasništvu.
 • Regulisati tržište dugoročnog zakupa stanova u privatnoj svojini (tako da trošak ozakonjenja tog odnosa ne padne na zakupca).
 • Uspostaviti kontrolu cena i kvaliteta kratkoročnog najma stambenog prostora u privatnoj svojini u gradu.
 • Promovisati druge oblike stanarskog statusa koji ne podrazumevaju nužno svojinu nad stanom. Podizati svest o tome da je stanovanje u zakup jednako adekvatan vid stanovanja i da za određene životne situacije ima prednosti.

Unaprediti znanje i informisanost o stambenoj isključenosti i stambenim potrebama, što je osnov za adekvatnu stambenu politiku

 • Mapirati oblike stambene isključenosti u gradu, kao i potrebe za priuštivim stanovanjem, te prikupiti sve relevantne podatke u vezi sa tim.
 • Obezbediti stalno ažuriranje podataka koji bi koristili kreiranju budućih stambenih politika, njihovom monitoringu i evaluaciji.
 • Sistematizovati sve informacije relevantne za oblast stambene podrške i neprofitnog stanovanja iz različitih izvora i instanci nadležnosti.
 • Uspostaviti mehanizam transparentnog informisanja i učešća javnosti u planiranju i sprovođenju stambene strategije, njenim rezultatima i mogućnostima unapređenja stambenih politika.
 • Obaviti analize različitih primenjenih modela priuštivog stanovanja (koji podrazumevaju socijalno i neprofitno stanovanje) u Srbiji i modela koji su primenjeni u drugim zemljama, a koji se u prilagođenom obliku mogu primeniti i u domaćem kontekstu.

Razviti raznovrsne programe koji obezbeđuju pristup adekvatnom, sigurnom i priuštivom stanovanju za sve

 • Proširiti i detaljnije razviti programe stambene podrške definisane Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (2016) tako da obuhvate različite oblike subvencionisanja unapređenja uslova stanovanja i pribavljanja stambenog prostora (uključujući i otpis dugova, ustupanje zemljišta itd.), krojene prema različitim potrebama i situacijama.
 • Omogućiti razvoj alternativnih stambenih rešenja podrškom neprofitnoj i nešpekulativnoj izgradnji stanova.
 • Izmeniti relevantni zakonski okvir tako da omogući podršku različitim modelima neprofitne stanogradnje, poput zadružne stanogradnje.
 • Obezbediti finansijske resurse za razvoj i diverzifikaciju stambene podrške iz različitih izvora (javni budžet grada, sredstva iz pretpristupnih fondova EU, druge donacije).

Povećati obim i unaprediti upravljanje i održavanje stambenog fonda u javnoj svojini

 • Uspostaviti precizan popis svih stanova u javnoj svojini, kao i kriterijum i načine njihovog trenutnog korišćenja (ovde uključiti i stanove u programu socijalnog stanovanja i stanove za neprofitni zakup i ostale programe stambene podrške).
 • Uključiti u popis i objekte u javnoj svojini koje je neophodno rekonstruisati kako bi se upotrebili u svrhu stanovanja (to ne moraju biti samo objekti stambene namene, već i druga vrsta objekata kojima je [relativno jednostavno] moguće promeniti namenu u stanovanje).
 • Razviti program finansiranja projekata javnog stanovanja različitim izvorima (kreditiranje, pretpristupni fondovi EU, budžet grada itd.).
 • Obezbediti zemljište u javnoj svojini koje će se ustupiti (ali ne prodavati) za izgradnju neprofitnih stanova (tako da lokacija obezbeđuje pristup javnim uslugama i blizinu drugih stambenih objekata, u skladu s principima prava na adekvatno stanovanje), i napraviti registar tih lokacija.
 • Uvećati stambeni fond u javnom vlasništvu za neprofitno stanovanje izgradnjom javnih stanova i otkupom/najmom stanova u privatnoj svojini.
 • Očuvati obim i obezbediti održavanje postojećeg stambenog fonda u javnoj svojini (bez mogućnosti otkupa stanova u javnoj svojini koji su namenjeni za najam).
 • Obezbediti održivo, neprofitno i transparentno i demokratsko upravljanje postojećim stanovima u javnoj svojini aktivnim učešćem korisnika stanova u procesu donošenja odluka.
 • Odrediti složen sistem kriterijuma za ustupanje na korišćenje stanova u javnoj svojini različitim grupama korisnika (diverzifikacija korisnika javnih stanova).
 • Informisati korisnike stanova u javnoj svojini o njihovim pravima i obavezama, podizati njihove kapacitete za život u zajednici.

Aktivirati neiskorišćen stambeni fond u privatnoj svojini

 • Uspostaviti registar neiskorišćenih praznih stambenih jedinica i stambenih objekata u privatnoj svojini, kao i stambenih ili drugih objekata čija je izgradnja u nekoj fazi prekinuta. Ovo se ne odnosi na dom (stambena jedinica u kojoj vlasnik živi), već na drugu, treću itd. stambenu jedinicu koja nije u statusu regulisanog zakupa.
 • Uspostaviti mehanizme dodatnog oporezivanja vlasnika praznih stambenih jedinica (2 godine posle izgradnje) i time stimulisati njihovo stavljanje u upotrebu, pre svega u svrhu stanovanja (ovde je takođe važno obratiti pažnju i na praksu iznajmljivanja stambenog prostora kao poslovnih prostorija).
 • Kreirati mehanizam koji omogućava (privremeno) korišćenje za stambene potrebe prostora koji je duži period predmet vlasničkih sporova, kao i objekata čija je izgradnja u nekoj fazi prekinuta.
 • Razviti programe raspolaganja stambenim fondom u vlasništvu komercijalnih banaka ili drugih vlasnika koji nije iskorišćen, za potrebe privremenih stambenih rešenja.
 • Obezbediti pravo preče kupovine za grad/opštinu u situacijama aukcijske prodaje zaplenjenih stanova ili stanova koji su ispražnjeni izvršenjem mere iseljenja.

Uspostaviti sistem koordinacije i praćenja realizacije stambene politike

 • Osnovati koordinaciono telo u čijoj je nadležnosti sprovođenje istraživanja i analize za potrebe stambenih politika, sprovoditi participativne procese u kreiranju, realizaciji i monitoringu stambene politike i uspostaviti koordinaciju svih relevantnih instanci u sprovođenju stambene politike na nivou grada.
 • Osnivati neprofitne stambene agencije koje će, u saradnji s koordinacionim telom na nivou grada, imati posebne nadležnosti u oblastima neprofitnog stanovanja i stambene podrške (javni stambeni fond, zadružno stanovanje, socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima itd.).
 • Obezbediti finansije iz javnog budžeta i drugih fondova za kontinuirani rad koordinacionog tela na nivou grada i mreže neprofitnih stambenih agencija.
 • Osigurati da finansiranje i rad tih agencija budu transparentni i participativni.

Osigurati participativno, integrisano i održivo planiranje i upravljanje unutar sektora stanovanja

 • Omogućiti aktivno učešće korisnika stambene podrške u osmišljavanju, realizaciji i kontroli stambenih rešenja.
 • Otvoriti širi dijalog sa zainteresovanom javnošću u lokalnim zajednicama u vezi s daljim razvojem stanovanja i stambene politike.
 • Podizati svest građana o važnosti učešća svih korisnica i korisnika stambenih usluga u osmišljavanju, realizaciji i kontroli stambene politike u cilju obezbeđivanja adekvatnog, sigurnog i priuštivog stanovanja za sve.

////Ovaj predlog ciljeva i mera je nastao kao reakcija na pripremu strateškog dokumenta razvoja stambenih politika Grada Beograda u narednih deset godina. Njegova ranija verzija je 2019. godine poslata Sekretarijatu za pravne i imovinske poslove Grada Beograda i timu nadležnom za izradu Strategije stanovanja za Grad Beograd////